jquery PDF: 1 to 10 of 356 results fetched - page 1 [kb]

Zoolz is the only cloud solution that keeps your data even when you disconnect your drives
Get full control over PDFs. Edit, combine, transform and organize PDFs.

HTML5, JavaScript und jQuery

https://www.kobo.com/us/de/ebook/html5-javascript-und-jquery...
Ihr Crashkurs in moderner Webprogrammierung Sie haben Programmiergrundwissen und suchen einen Quereinstieg in HTML5, JavaScript und jQuery? Mit dieser konzentrierten Einfu hrung lernen Sie zu gig und praxisnah, was Sie zur Entwicklung moderner Webanwendungen wissen mu ssen. Geschrieben von einem Entwickler fu r Entwickler, vermittelt dieses Buch die relevanten Konzepte und ihre Anwendung direkt anhand eines Beispielprojekts, ganz ohne theoretischen Ballast. Autor Dane Cameron macht Sie zunächst mit den Elementen und Konzepten von HTML5, JavaScript und jQuery vertraut. Kapitel fu r Kapitel bauen Sie die Beispielanwendung als Single Page Webanwendung (SPA) auf und implementieren dabei alle benötigten Features. Sie lernen unter anderem, mit jQuery das DOM zu bearbeiten, eigene Plugins zu schreiben, client-seitig Daten zu speichern oder Ihre Webanwendung auch offline nutzbar und mit Web Worker multithread-fähig zu machen.

Creating Mobile Apps with jQuery Mobile

https://www.kobo.com/us/en/ebook/creating-mobile-apps-with-j...
With ample coded examples and screenshots, the book consists of 10 different projects that will help you master jQuery Mobile. "Creating Mobile Apps with jQuery Mobile" assumes a base level knowledge of web development. If youve used jQuery Mobile before, youre gold. Otherwise, you can pick it up along the way.

Creating Mobile Apps with jQuery Mobile - Second Edition

https://www.kobo.com/us/en/ebook/creating-mobile-apps-with-j...
This book assumes a basic level of experience with standard web development. If you've used jQuery Mobile before, you're good to go. Otherwise, you can pick it up along the way.

HTML5+CSS3+jQuery Mobile輕鬆打造App與行動網站

https://www.kobo.com/us/zh/ebook/html5-css3-jquery-mobileapp...
輕鬆掌握HTML5+CSS3+jQuery Mobile 開發App還不簡單?本書以HTML5為主軸,搭配jQuery製作網頁,再加上jQueryMobie製作App,由基礎到進階循序漸進,並透過範例讓您能馬上實作練習。內容分為4篇共18章,除了說明如何以HTML5、CSS與jQuery來設計網頁,也會教您如何將寫好的網頁封裝成Android App,最後以專題「甜點坊訂購系統實作」以及「記事本Note App實作」實作,分別搭配Web Storage及Web SQL資料庫,讓您完成之後可以將成果封裝並且放到行動裝置安裝執行。【本書特色】★解說詳細:循序漸進說明HTML5+CSS3+ jQuery +jQuery Mobile技術。★範例對照:提供馬上可以使用的範例程式碼,可立即執行驗證。★多元學習:規劃學習小教室、Tips、多種範例說明等,有效提升學習效率。

HTML5+CSS3+jQuery Mobile輕鬆打造App與行動網站(第二版)

https://www.kobo.com/us/zh/ebook/html5-css3-jquery-mobileapp...
輕鬆掌握HTML5+CSS3+jQuery Mobile 開發App還不簡單?本書以HTML5為主軸,搭配jQuery製作網頁,再加上jQueryMobie製作App,由基礎到進階循序漸進,並透過範例讓您能馬上實作練習。內容分為4篇共18章,除了說明如何以HTML5、CSS與jQuery來設計網頁,也會教您如何將寫好的網頁封裝成Android App,最後以專題「甜點坊訂購系統實作」以及「記事本Note App實作」實作,分別搭配Web Storage及Web SQL資料庫,讓您完成之後可以將成果封裝並且放到行動裝置安裝執行。【本書特色】★解說詳細:循序漸進說明HTML5+CSS3+ jQuery +jQuery Mobile技術。★範例對照:提供馬上可以使用的範例程式碼,可立即執行驗證。★多元學習:規劃學習小教室、Tips、多種範例說明等,有效提升學習效率。

jQuery Mobile: Desenvolva interfaces para múltiplos dispositivos

https://www.kobo.com/us/pt/ebook/jquery-mobile-desenvolva-in...
A cada dia, o desenvolvimento para dispositivos móveis vem ganhando um grande mercado, e uma das provas deste crescimento é a criação de diversas tecnologias para este fim. Apesar de termos ferramentas para o desenvolvimento nativo, como Android e iOs, existem sites e sistemas que devem ser visualizados no browser e seguem um processo diferente. Neste livro, Daniel Schmitz aborda o processo de criar sistemas para serem exibidos no navegador, escolhendo como biblioteca o jQuery Mobile. Seguindo a ideia de que menos é mais, podemos criar interfaces ricas para o mobile com apenas um conjunto limitado de componentes. Confira mais livros em http://www. casadocodigo.com. br.

jQuery Programming by Example

https://www.kobo.com/us/en/ebook/jquery-programming-by-examp...
This book helps you getting started with jQuery. Several sample codes are presented to illustrate how to use jQuery and integrate with PHP. *TOC* 1. Preparing jQuery Development Environment 1.1 Installation 1.2 Development Tools 1.3 Web Server 1.4 Hello World 2. Handling HTML Elements 2.1 HTML Elements 2.2 Getting HTML Element Value 2.2.1 Textbox 2.2.2 Textarea 2.2.3 Dropdown - select Element 2.2.4 Date Input Element 2.2.5 Range Input Element 2.2.6 Radio Button Element 2.2.7 Checkbox Element 2.2.8 Executing Demo 2.3 Assigning Value to HTML Elements 2.3.1 Textbox 2.3.2 Textarea 2.3.3 Dropdown - select Element 2.3.4 Date Input Element 2.3.5 Range Input Element 2.3.6 Radio Button 2.3.7 Checkbox 2.3.8 Running Demo 3. Events 3.1 Document Event 3.2 HTML Element Events 3.2.1 on() and one() Events 3.2.2 Assigning Event for Div, Image and Hyperlink Elements 3.2.3 Passing Data on() Event 3.2.4 Removing Event off() 3.2.5 Triggering Event 3.3 Form Events 3.3.1 focus() Event 3.3.2 blur() Event 3.3.3 change() Event 3.3.4 submit() Event 3.4 Keyboard Events 3.5 Mouse Events 3.5.1 click() and dblclick() Events 3.5.2 hover() and mouseout() Events 3.5.3 mousedown(), mouseup(), mousemove() Events 3.5.4 mouseenter() and mouseleave() Events 4. jQuery Effect 4.1 Display and Hide HTML Element 4.2 Fading 4.3 Sliding 4.4 CSS 4.4.1 Change CSS Values 4.4.2 Adding and Removing CSS Class 5. DOM Manipulation 5.1 Manipulating Attributes 5.2 Creating New Element 5.3 Copying Element 5.4 Removing Element 5.5 Replacing Element 6. jQuery AJAX 6.1 Sending HTTP Get Request 6.2 Sending HTTP Post Request

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik

https://www.kobo.com/us/pl/ebook/javascript-i-jquery-nieofic...
Buduj zaawansowane i interaktywne strony WWW! JavaScript ma za sob? d?ug? histori? w której bywa?y okresy lepsze i gorsze. Czasem j?zyk ten by? wr?cz masowo blokowany w przegl?darkach. Jednak te czasy min y. W tej chwili nie obejdzie si? bez niego? adna powa?na aplikacja internetowa lub cho? troch? bardziej zaawansowana strona WWW. U?ytkownicy serwisów internetowych wymuszaj? na projektantach coraz nowsze i lepsze rozwi?zania. Dlatego na rynku wci pojawiaj? si? dodatkowe narz?dzia dla j?zyka JavaScript, które u?atwiaj? wykorzystanie jego potencja?u. Najpopularniejszym dodatkiem tego typu jest biblioteka jQuery. Genialna w swojej prostocie, z ogromnymi mo?liwo?ciami, zdoby?a uznanie wszystkich programistów JavaScriptu. Nie potrafi? sobie oni wyobrazi? programowania bez jej wykorzystania. W tej ksi ce znajdziesz najlepsze techniki, jakie oferuje JavaScript. Nauczysz si? nawigowa? po drzewie DOM, modyfikowa? zachowanie elementów oraz obs?ugiwa? zdarzenia. Poznasz równie? narz?dzia, które u?atwi? Ci prac? oraz debugowanie kodu. Jest to obowi?zkowa pozycja dla ka?dego projektanta stron internetowych. Musisz j? mie?Dzi?ki tej ksi ce: poznasz podstawy j?zyka JavaScriptzobaczysz, jak jQuery potrafi u?atwi? prac? z JavaScriptemopanujesz mechanizm zdarze? w jQueryzbudujesz lepsz? i ciekawsz? witryn?Twórz atrakcyjne strony WWW. Wzboga? kod HTML o animacje, interaktywno i dynamiczne efekty wizualne!

Jquery

https://www.kobo.com/us/fr/ebook/jquery-5...
"jQuery est certainement LA bibliothèque Javascript la plus populaire. jQuery vous permet notamment d'ajouter de l'interactivité offerte par la technologie AJAX, à votre site, tout en simplifiant grandement la programmation. "Ecrire moins de code pour plus d'interactivité", voici le maître mot de jQuery. En s'appuyant sur de nombreux exemples d'utilisation, vous découvrirez avec ce livre comment programmer afin de créer de l'interactivité et améliorer la présentation de votre site internet.".

Mastering jQuery

https://www.kobo.com/us/en/ebook/mastering-jquery-1...
If you are a developer who is already familiar with using jQuery and wants to push your skill set further, then this book is for you. The book assumes an intermediate knowledge level of jQuery, JavaScript, HTML5, and CSS.

jQuery Mobile

https://www.kobo.com/us/pl/ebook/jquery-mobile...
Aplikacje mobilne dla ka?dego! Mimo? e na rynku wci wiod? prym tylko dwa systemy operacyjne dla urz?dze? mobilnych, tworzenie aplikacji natywnych przeznaczonych wy cznie dla nich jest zbyt czasoch?onne. Przysz?o nale?y do tych aplikacji, które b?d? kompatybilne z wieloma platformami sprz?towymi. Jednak lista problemów, z jakimi musi si? zmierzy? projektant takiego oprogramowania, jest d?uga. Czy co? mo?na na to poradzi Tak! Rozwi?zaniem s? bogate mo?liwo?ci HTML5 i CSS3! Je?eli do?o?y? do tego genialn? bibliotek? jQuery Mobile, otrzymamy wybitne trio, pozwalaj?ce stworzy? aplikacje, które b?d? spójnie wygl?da? i dzia?a? na wielu ró?nych urz?dzeniach. Dzi?ki tej ksi ce poznasz mo?liwo?ci jQuery Mobile i przekonasz si e tworzenie aplikacji na urz?dzenia mobilne nie musi by? trudne. Dowiesz si? jak przygotowa? struktur? strony oraz jak wykorzysta? dost?pne elementy interfejsu u?ytkownika. Nauczysz si? nawigowa? pomi?dzy stronami oraz korzysta? z okien dialogowych i formularzy. Znajdziesz tu te? informacje na temat mechanizmu zdarze? w jQuery Mobile oraz poznasz podstawy tworzenia w?asnych motywów graficznych. Ksi ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osób chc?cych zaprojektowa? swoj? pierwsz? aplikacj? dla urz?dze? mobilnych. jQuery Mobile pozwala na:b?yskawiczne tworzenie aplikacji mobilnychkorzystanie z rozbudowanego mechanizmu zdarze atw? nawigacj? pomi?dzy stronamitworzenie w?asnych motywów graficznychWykorzystaj ca zdobyt? wiedz? do stworzenia aplikacji mobilnej od pocz?tku do ko?ca!

jQuery Pocket Primer

https://www.kobo.com/us/en/ebook/jquery-pocket-primer...
As part of the new Pocket Primer series, this book provides an overview of the major aspects, the source code, and tutorial videos to use jQuery. DVD with code, videos, and graphics included. Features: Integrated coverage of CSS3, jQuery and other important JS toolkits Covers jQuery Mobile and HTML5 hybrid mobile apps Covers BackboneJS and Twitter Bootstrap Includes companion DVD with source code, tutorial videos, and 4-color graphics

Beyond jQuery

https://www.kobo.com/us/en/ebook/beyond-jquery...
Learn about the most important concepts surrounding web development and demystify jQuery. This book gives you the confidence to abandon your jQuery crutches and walk freely with the power of the web API and JavaScript. *Beyond jQuery *doesn't just throw code at you - everything is explained in detail from the perspective of a jQuery developer. jQuery is often injected into web applications and libraries with no logical reason for pulling it in as a dependency. Many web developers don't really know when they need to use jQuery, and when they don't - it's just a standard step when setting up a new library or web application. But relying solely on jQuery as your window to the web leaves large gaps in your knowledge. This in turn results in frustration when the abstraction that jQuery provides "leaks" and exposes you to the native aspects of the browser. This book educates developers, reveals the magic behind jQuery, helps you solve common problems without it, and gives you more confidence to embrace the power of the web API and standardized JavaScript. What You'll Learn Use the web API and standardized JavaScript Determine when you need jQuery and when you don't Review common JavaScript utility functions Work with HTML elementsWho This Book Is ForAny web developer who is interested in learning how to live without jQuery, and deepening their understanding of web development.

jQuery Design Patterns

https://www.kobo.com/us/en/ebook/jquery-design-patterns...
Learn the best practices on writing efficient jQuery applications to maximize performance in large-scale deploymentsAbout This BookLearn about the observer pattern and the deferred observer pattern, two of the most popular design patterns that handle custom eventsAdvance your jQuery skills by learning about patterns such as divide and conquer, facade, and builder and factory to handle complex resultsThis step-by-step guide to applying micro-patterns and optimizing jQuery applications will help you get the best performance in a production environmentWho This Book Is ForThis book is for existing jQuery Developers or new developers who want to get an understanding of the "correct way" to build jQuery applications, using best practices and industry standard patterns. What You Will LearnRespond to user actionsAchieve greater flexibility and code decouplingHave a central point for emitting and receiving application level eventsStructure the application into small independent modulesAbstract complex APIsIsolate the procedure of generating complex parts of the applicationEfficiently orchestrate asynchronous procedures using jQuery Deferred and PromisesUtilize the most widely-used client-side templating libraries for more complex use casesIn DetailjQuery is a feature-rich JavaScript library that makes HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works across a variety of browsers. With a combination of versatility and extensibility, jQuery has changed the way that millions of people write JavaScript. jQuery solves the problems of DOM manipulation, event detection, AJAX calls, element selection and document queries, element attribute and data management, as well as object management utilities. This book addresses these problems and shows you how to make the best of jQuery through the various design patterns available. The book starts off with a refresher to jQuery and will then take you through the differ

Dive into jQuery

https://www.kobo.com/us/en/ebook/dive-into-jquery...
This updated and expanded second edition of Book provides a user-friendly introduction to the subject, Taking a clear structural framework, it guides the reader through the subject's core elements. A flowing writing style combines with the use of illustrations and diagrams throughout the text to ensure the reader understands even the most complex of concepts. This succinct and enlightening overview is a required reading for all those interested in the subject. We hope you find this book useful in shaping your future career & Business.

jQuery 2 Recipes

https://www.kobo.com/us/en/ebook/jquery-2-recipes...
jQuery is often referred to as the 'write less, do more' JavaScript library. It allows a few clear lines of elegant, well-tested, code to replace many pages of complex hand-coded script, speeding development times and providing substantial cost savings. You will find jQuery 2 Recipes' problem-solution approach to be an excellent value and a feature-packed resource as you begin to include jQuery in your own projects. This book is bursting with fully-worked example recipes showing the core jQuery frameworks (jQuery, jQuery Mobile, jQuery UI) in action. Starting with fundamental principals and progressing to more advanced topics you'll be shown how to make the very best use of jQuery every step of the way. Early on, you'll learn to work confidently with dynamic data and to handle the jQuery events that form the foundation of your application. We'll then build on this foundation to demonstrate how fully working user-interface animations and AJAX data-validation can be constructed within jQuery. We'll show how add-on libraries like jQwidgets can be deployed to create professional quality apps for both the desktop and web with minimal coding. Finally, a full set of debugging and error-handling recipes is included to help you track down bugs and ensure your code is as robust as it can be.

jQuery Mobile Cookbook

https://www.kobo.com/us/en/ebook/jquery-mobile-cookbook...
This book is written in Cookbook style with a lot of practical tips, code, and step-by-step examples, to ease and quicken your learning curve. If you are a beginner with jQuery/JavaScript skills, this book offers you numerous examples to get you started. If you are a seasoned developer, this book lets you explore jQuery Mobile in greater depth.

Dominando JavaScript com jQuery

https://www.kobo.com/us/pt/ebook/dominando-javascript-com-jq...
Esqueça os livros que mais parecem uma documentação da API! Aqui você encontra jQuery apresentado de maneira incremental, substituindo código JavaScript longo e complicado. Truques de animação, componentes visuais, e manipulação do DOM através de jQuery, jQueryUI e jQuery mobile. Refatore uma aplicação JavaScript e finalmente entenda callbacks, seletores e AJAX sem ficar preso ao copy and paste. Tudo isso com a versão 2.x, a mais recente do framework. Conheça todos os nossos livros em www. casadocodigo.com. br.

jQuery

https://www.kobo.com/us/it/ebook/jquery...
Se volete creare siti web che si basino su standard e che siano interattivi, dovete essere in grado di sfruttare una delle più importanti ed emergenti tecnologie di sviluppo. Questo libro vi permette di capire a fondo i più importanti strumenti di jQuery per risolvere qualunque problema il Web vi presenti. Il testo si focalizza sulla libreria principale e su come integrare jQuery nelle vostre pagine web. In seguito apprenderete l'uso di jQuery UI, lo sviluppo dei plugin, dei template, i pattern di design di JavaScript e molto altro ancora. Con queste informazioni sarete così in grado di affrontare e superare tutti i compiti più critici che dovrete affrontare per creare siti web potenti e interattivi. jQuery. Guida per lo sviluppatore o Spiega come manipolare gli elementi del DOM e lavorare con i dati o Affronta i vari step per utilizzare i form HTML, AJAX e JSON o Fornisce tutte le competenze per animare gli elementi e le proprietà CSS, creando fantastici effetti visivi o Analizza le best practice per scrivere codice jQuery efficiente, sviluppare plugin, ottimizzare il vostro sito ed estendere gli oggetti JavaScript

Practical jQuery

https://www.kobo.com/us/en/ebook/practical-jquery...
Practical jQuery is your step-by-step guide to using jQuery in the real world, taking you from downloading jQuery all the way to extending it by writing your own plug-ins and testing the DOM using QUnit. jQuery is one of today's most popular JavaScript web application development frameworks and libraries. While getting started with the tool is easy, sometimes it's not as simple to completely realize the power and automation that it can bring to your development work-and that's especially the case when you're in the middle of a project, up against a deadline. Using this book, you will learn how to use jQuery's powerful DOM manipulation tools to dynamically update content on your site. You will be able to extend jQuery's capabilities by writing your own plugins on top of the framework, animate elements, build your own jQuery elements, employ best practices, and avoid common errors. Practical jQuery teaches you how, with jQuery, you can unit test and refactor your code. You'll see how expressive yet concise jQuery's code is and how much quicker and efficient it is to develop with jQuery. Get a fundamental perspective on how jQuery works, how to understand, select, and build your own plug-ins, and how to make sure your projects run at the peak of their potential performance using Practical jQuery today.
[1] 2345Next